Βασική γεωλογική έρευνα

 • Μελέτη της γεωλογικής δομής και του γεωδυναμικού καθεστώτος της Ελλάδας.
 • Ψηφιακή χαρτογραφία.
 • Σύνταξη γεωλογικών χαρτών διαφόρων κλιμάκων ως βασικού στοιχείου υποδομής, για την εκπόνηση μελετών σε περιοχές κοιτασματολογικού,υδρογεωλογικού και τεχνικού ενδιαφέροντος.
  • Γεωλογικοί χάρτες 1: 50.000,που καλύπτουν ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο.
  • Γεωλογικοί χάρτες 1: 25.000 σε επιλεγμένες,ειδικού ενδιαφέροντος,περιοχές.
  • Γεωλογικοί χάρτες μεγάλων κλιμάκων (1: 5.000,1: 10.000),για την κάλυψη αναγκών της εφαρμοσμένης έρευνας τοπικού χαρακτήρα.
  • Γεωλογικός χάρτης 1: 500.000.
  • Σεισμοτεκτονικός χάρτης 1 : 500.000.
  • Γεωτεχνικός χάρτης 1 : 500.000.
  • Νεοτεκτονικός χάρτης 1: 100.000.


Για την προμήθεια των χαρτών:
Πληροφορίες: Κεντρική Διαχείριση ΙΓΜΕ
Μεσογείων 70, 11527 Αθήνα
5ος όροφος γρ. 511
Τηλ: 210-7778312 ή 210-7798412 εσωτ. 502
Fax: 210-7489066
e-mail : leta@igme.gr
Επιστροφή στη κεντρική σελίδα